Skötselplan Leksands GK 2014

 

Skötselplanen skall vara ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra utförandet av skötselinsatserna och utgöra en ”ram” för banarbetarna.

Kortfattat innebär skötselplanen att vi klipper/vältar/krattar hela banan regelbundet måndag, onsdag och fredag.

Greenerna välts och eller klipps 7 dagar/vecka. Övriga arbeten sker alltså mestadels tisdagar och torsdagar.

Greener

Klippning (3,0 – 4,5 mm) eller vältning 7 dagar/vecka.

Hastigheten el. ”stimpen” skall vara runt 8. Inför KM och större inbjudningstävlingar/företagsarrangemang är målsättningen att rullen är 9-10 fot.

Hålflytt minst varannan dag, varje dag vid behov. Hålen skall flyttas minst 10 meter varje gång för att säkerställa god

Variation i spelet och för att sprida ut slitaget. Det skall råda bra balans mellan svårighetsgraden på flaggplaceringarna.

Vertikalskärning, djupluftning, stickluftning eller lättluftning med spiker efter behov, dock skall det vertikalskäras minst en gång i månaden under tillväxtperioden.

Dressning vid behov.

Hål pipning 18 mm. sen höst.

Hög prioritet att använda vårtäckningsdukar vid behov.

Hög prioritet att dagga greenerna varje dag under sensommar och höst för att förhöja spelupplevelsen och bromsa svampangrepp.

Gödsling, primo maxe och vätmedel efter behov och plan .

Pestesid (svampmedel) behandling efter ögat på hösten och med godkända preparat.

 

Fairways

Fairways klipps på 12-18 mm minst tre ggr/veckan Stor vikt läggs vid

att få skarpa kanter mot semiruff och på så vis ”rama in” hålet och skapa rumskänsla.

Normalt klipps fairways måndag, onsdag och fredag men till vissa större tävlingar även lördag eller söndag.

Djupluftning i slutet av september

Daggning varje dag under sensommar – höst för att förhöja spelupplevelsen och bromsa

svampangrepp.

Gödsling enligt plan och fe för att minska svampangrepp på hösten.

 

Bunkrar

Normalt krattas bunkrarna måndag, onsdag och fredag men vid större tävlingar/evenemang även lördag eller söndag.

Bunkrarna skall vara jämna i kvalitén, fria från ogräs och innehålla rätt mängd sand med välskurna/putsade kanter.

Hög prioritet att återställa bunkrarna i speldugligt skick efter kraftigt regn.

Bunkrarna kommer även fortsättningsvis att ligga i ruff eftersom befintlig semiruffklippare ger vridskador. Vid några extra

trånga passager mellan bunker/green kommer det dock att klippas semiruff mot greensidan.

 

Tee/foregreen

Tee och foregreen klipps med samma maskin på 10 mm minst tre ggr/veckan

Teemarkeringarna skall flyttas minst varannan dag med god variation för att fördela slitaget och förhöja spelupplevelsen. Teena skall lagas minst en gång i veckan med sand och frö.

Ökad frekvens av dressning och stick/djupluftning önskvärd både på tees och foregreens.

Försöket med ”orange tees” skall utvärderas och vidareutvecklas.

Gödsling enligt plan. Primo max och kem mot svamp på foregreen i samband med gödsling/bekämpning greener.

 

Greenområden/Teeområden

Klipps med sidwinder två ggr/veckan och ca fyra bredder runt alla greener och runt alla tee för att underlätta för stora ruffklipparen.

Bevattning

Högsta prioritet att snarast möjligt under våren gräva ner uppstående fw spridare och vid behov justera, laga och byta ut sprinklerspå greener tee och foregreen.

Att under säsongen inte övervattna greenerna. Men att vara väldigt observanta på torrfläckar.

Ruffar

Semiruffen klipps på 25 mm. Med ett varv runt hela hålet med Ramsones 305 (2.6 m) tre ggr/veckan

Ruff kommer att klippas på lämplig höjd (30-50 mm) beroende på yttre omständigheter såsom regn eller torka. Bollen skall vara lätt att hitta så att ett bra speltempo skall kunna

upprätthållas. Företrädesvis kommer ruffen at klippas onsdag, torsdag och fredag

Ruffen skall i största möjliga mån hållas fri från maskrosor och klöver.

Ruffen 2014 kommer att klippas av ideella krafter.

Diken och vattenhinder

Alla diken och vattenhinder skall vara väl definierade och väl skötta så att en spelare snabbt kan finna sin boll eller avgöra om den försvunnit i hindret

Alla vattenhinder skall vara korrekt markerade med gula/röda pinnar/plattor.

Målet är att dessa ytor skall skötas på sådant sätt att ett bra speltempo skall kunna upprätthållas.


Gångvägar

Gångvägar inom golfbaneområdet skall underhållas och tillföras kompletterande stenmjöl vid behov. Gräsvägar klipps med en höjd på 12-25 mm.

Väggränsen skall vara tydlig för att undvika regelproblem.

 

Avståndsmarkeringar/tillverkade föremål

Regelbunden skärning av sprinklerlock och avståndsmarkeringar på greener och tee.

Med röd och gul vippa skall avståndet till mitt på greenen vara 100 och 150 meter.

 

Puts/röjsågar

Regelbunden (främst torsdagar) putsning med röjsågar.

Målsättningen gällande banan är att allt gräs innanför diken (själva diket inkluderat) eller ruffklippares yttersta gräns skall hålla god finish. Särskilt prioriterade områden såsom kullar, skogsdungar, slänter el. dylikt där mycket bolletande sker skall också ingå i den regelbundna skötseln

Parkering, klubbhusområde, drivingrange, träningsområden och infarten till klubben skall också hålla god, regelbunden finish.

 

Träd

All beskärning/fällning eller plantering av träd skall förankras hos både banchef och sittande bankommittén

 

Vass

Skall klippas en gång per säsong (Runt midsommar).

 

Drivingrangen

Klipps liksom tidigare varje torsdag

 

Personal

För att hålla önskad standard krävs, utöver en heltidsanställd och två halvtidsanställda, ytterligare tre till fem bidragsanställda samt hålvärdar och en pol på tio-tolv frivilliga medlemmar för ruffklippning samt reparatör vid behov.

Semestrar, sjukdom, kompledighet, veckovila skall beaktas noga vid planering av arbetsåtgång/schemaläggning.

All banpersonal skall alltid bära tillhandahållen klädsel/uniform. Undantag kan göras vid extrem väderlek och ”skitiga” jobb.