Måldokument för Leksands golfbana

Karaktär

Banan skall behålla karaktären av park- och skogsbana.

Skötsel

Banan ska hålla hög standard enligt gällande skötselplan.

Svårighetsgrad

Banans svårighetsgrad skall ge möjlighet för både elit- och medelgolfaren att utvecklas som golfspelare. Målet är att orange, röd och gul tee skall ha samma svårighetsgrad.

Övningsområde
Anläggningar för övningsspel skall utgöra en viktig del av golfbanan.

Tillgänglighet

Banan skall hållas öppen för spel i så stor omfattning som möjligt, utan att banans kvalité varaktigt äventyras.

Estetiska krav

Banområdet – inklusive områdena kring klubbhus och maskinhall – skall vara välstädat och välvårdat, så att både golfspelare och allmänhet upplever besöket trivsamt.

Reklam

Den reklam som sätts upp inom ban- och klubbhusområdet skall utformas och placeras, så att den tillför området mervärden.

Skötselplan

För att få en golfbana med hög kvalitet så ska nedanstående kriterier och riktlinjer gälla för skötsel, underhåll och investeringar på banan.

Banans karaktär

Banans karaktär som park och skogsbana ska successivt förstärkas. Träd och buskar planteras så att man accentuerar den ideala spellinjen och förskönar banan. Växtvalet ska omfatta inhemska träd och buskar eller arter som harmonierar med de inhemska och som förväntas utvecklas väl utan omfattande vård. I anslutning till klubbhusen får andra än inhemska arter användas.

Banans skötsel

Enligt bifogade skötselrutiner.

Ogräs och sjukdomsfri

Banan ska hållas ogräs- och sjukdomsfri samt fri från skadeinsekter, så långt det är möjligt, ekonomiskt försvarbart och spelmässigt eller estetiskt påkallat.
Kemiska medel får tillgripas så vitt inte tillståndsmyndighet hindrar detta.
Användandet av miljöanpassade medel ska i första hand användas.

Greener

Greenerna ska vara ytjämna och fasta samt hållas i jämn tillväxt. Stimpmetervärdet ska vara minst 7 fot och högst 11 fot under högsäsong vid gynnsam väderlek.

Foregreens

Foregreens ska erhålla samma skötsel som övriga intensiva ytor (green, tee).

Tees

Grästees ska vara jämna, fasta och erhålla samma skötsel som övriga intensiva ytor. Teemarkeringarna ska flyttas i system, som skapar maximal tidsrymd för läkning av nötningsskador. Mattor ska möjliggöra peggning för både höger- och vänster-
spelare och hållas välvårdade.

Fairways

Fairways klippningsytor ska formas av respektive håls ideala spellinje. Gräset ska hålla lägsta möjliga klipphöjd utan att gräset tar skada.

Ruff

Ruffen benämns efter klipphöjden: semiruff, ruff och oklippt ruff. Ruffen ska anpassas så att spelet inte fördröjs för mycket. Ruffområden som man inte ser från tee klipps något oftare.

Vägar

Det skall finnas vägar som är väl skyltade och förbinder greener med nästkommande tee och ut till fairway börjar.

Dessa skall bestå av gräs eller sten mjöl

Klipphöjder

Green 3,3 – 5 mm, Foregreen 10-12 mm, Tee 10-12 mm, Fairway 12-18 mm,
Semiruff 25-35mm, Ruff 30-50 mm

Drift och underhåll

Den dagliga driften och underhållet av banan styrs av den skötselplan som finns framtagen. Planen anger vilka åtgärder som ska genomföras och också under vilka dagar de olika momenten ska utföras.