LOKALA REGLER FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB 2017

Lokala regler som PDF

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid startkuren. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

FÖLJANDE MARKERINGAR GÄLLER PÅ BANAN
BANMARKERING           FÖRKLARING
Vit                                       Out of bounds
Gul                                     Vattenhinder
Röd                                    Sidovattenhinder
Blå                                      Mark under arbete (MUA)
Blå-vit                                Mark under arbete (MUA) – Spel förbjudet
Orange                              Oflyttbart hindrande föremål

OUT OF BOUNDS
a. En boll som passerat vägen mellan hål 13 och hål 15, där vägen är markerad som out of bounds och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.

b. En del av Out of bounds gränsen vid green på hål 18 och vid startkuren definieras av kantstenar. Out of bounds linjen bestäms av kantstenarnas innersta del (mot banan) och en boll är out of bounds om hela bollen ligger bortom denna linje.

VATTENHINDER
a. Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

VATTENHINDER/SIDOVATTENHINDER MED DROPPZON, HÅL 10
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål 10 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret.

ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN (MARK UNDER ARBETE)
a. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.

b. Dräneringar täckta av grus på spelfältet är mark under arbete.

HINDRANDE FÖREMÅL
a. Om ett ungt träd identifierat med stödpinne, skyddsnät eller grävd planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

b. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

AVSTÅNDSMÄTARE
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
Plikt:
Matchspel – förlorat hål
Slagspel – två slag
För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.
Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL PÅ HELA SPELFÄLTET
På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Undantag:
1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt.
2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln:
Matchspel – Förlorat hål
Slagspel – Två slag